Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: Administratorem Pani/a danych jest ACH I OCH JĘZYKI OBCE Sp. z o.o., KRS 0000862042, REGON 367820687, NIP 1132947317 z siedzibą w Warszawie, właściciel W Trakcie – Klubu Pełnego Zajęć. W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt pod adresem – recepcja@klubwtrakcie.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i poprawnej realizacji warunków umowy zawartej między W Trakcie – Klubem Pełnym Zajęć, a osobą wypełniającą formularz;

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu poprawnego wypełnienia praw i obowiązków W Trakcie – Klubu Pełnego Zajęć, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

– art. 6 ust. 1 f) RODO korzystając z prawnie uzasadnionego interesu administratora, który rozumiany jest w tym wypadku jako możliwość ustalenia, realizacji lub obrony przed roszczeniami prawnymi oraz marketing bezpośredni usług W Trakcie – Klubu Pełnego Zajęć.

Czas przetwarzania danych:

Pani/a dane osobowe, będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym została zakończona umowa.

Podanie danych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, ID Facebook Messenger) imię, nazwisko i data urodzenia Uczestnika zajęć, zainteresowania, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji programu W Trakcie – Klubu Pełnego Zajęć.

Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane usługodawcą hostingu strony www, osobom i jednostkom uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umów zawartych z administratorem.

Przysługują Pani/u następujące prawa:

– prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przewiń na górę